DRAGONER 1920

DRAGONER NÆSTVED 1920

Denne herlige cowboyagtige film om Næstveds dragoner er lavet i 1920, lang tid før John Wayne stjal rampelyset. Filmen er lavet i anledning af 4. Dragonregiments 250-års jubilæum, og vi følger dragonerne på et ridt, som byder på en del strabadser. 

Først samles rytterne på Grønnegades Kaserne, og dernæst rider de gennem porten og ud på patrulje. Turen byder på spring over grøfter, en tur gennem grusgraven Bag Bakkerne og et ridt i strandkanten ved Vejlø. Flere styrter undervejs, og en bondemands indhegning bliver beskadiget en del af de mange heste, der, mere eller mindre, springer over den. Der afsluttes med et velfortjent hvil, hvor der serveres suppe til dragonerne og lidt godt i muleposerne til hestene. 

 

DRAGONER PÅ AXELTORVET
ANGREB
4. DRAGONREGIMENT
Dragoner på Kildemarksvej 1904
DRAGONER I VINHUSGADE
4. Dragonregiments sidste store parade på Axeltorvet 29. september 1923

4. Dragonregiment.

 

4. Dragonregiment, som staar Næstveds Hjerte nærmest. Om dette Regiment har mange Næstvedere endnu en tydelig Erindring, og ikke saa faa af Regimentets Befalingsmænd har fremdeles deres Bolig i Næstved. I tre Afsnit af sin Historie har 4. Dragonregiment haft Garnison i Næstved, fra 1790—1800, 1814—48 og 1865—1923. Da Regimentet første Gang kom til Byen, var det allerede 120 Aar gammelt og havde haft forskellige Navne, indtil det fra 1842 kom til at hedde 4. Dragonregiment.

I den første Periode havde Regimentet Garnison i Næstved, Slagelse og Vordingborg, og det var de samme tre Byer, der husede Regimentet i den anden Periode. 1 1844 var Oberstløjtnant V. T. V. Nielsen blevet Regimentschef, og under ham deltog Regimentet i Krigen 1848—50. Derefter havde Regimentet Garnison i Slesvig, hvorfra det deltog i Krigen 1864. Efter Krigen kom Regimentet atter til Næstved, idet dog tre Eskadroner fik Kvarter i Store Hedinge, Slagelse og Vordingborg. Næstved By holdt i 1864 en Udstilling til Fordel for saaredes og faldnes efterladte. Den indbragte 6500 Rigsdaler. Ved Udstillingsmiddagen paa Vinhuset talte Malermester Bischoff for „Byens gamle Ven, 4. Dragonregiment". Regimentschef i 1864 var Oberstløjtnant Rosenkrantz, han efterfulgtes 1865 af Major E. P. Bruhn. Næstved blev nu Garnisonsby for 1. og 2. Eskadron samt Eksercerskolen. 3. Eskadron kom til Slagelse og 4. til Vordingborg. Disse to Byer beholdt dog kun Eskadronerne i halvandet Aar, hvorefter 3. Eskadron forlagdes til Hillerød og 4. til Hørsholm.

Ved den nye Hærlov af 1867 mistede Regimentet Eskadronen i Hillerød. Tilbage blev to Linie eskadroner og en Skole samt en Reserveeskadron, der ankom til Næstved i 1868, hvor hele Regimentet derefter var samlet.

Adskillige ældre Næstvedere vil erindre Bagermester Holm paa Brotorv, der i mere end 25 Aar leverede Brød til Regimentet og afgav Staldrum til Dragonheste. Bagermesterens Søn, Joh. R. Holm, 678/92 (senere De gamle Stuer) er Sekondløjtnant fra Regimentet. Han har med utrættelig Flid og Dygtighed forstaaet at samle en Rigdom af synlige Minder om det gamle Regiment, Ting, der alle blev testamenteret til Næstved Museum og nu opbevares her i en særlig Stue.

1 1867 blev Oberst Busky Neergaard Regimentschef. Han førte i 1870 Regimentet til Øvelser i Lejren ved Hald. Før Afmarchen var Regimentet opstillet paa Torvet, hvor Byraadet indfandt sig med Formanden, Kancelliraad Petræus i Spidsen. I en kort Tale tog han Afsked med Regimentet. Obersten takkede og udbragte et Leve for Næstved By.

I August samme Aar fejrede Regimentet sit 200 Aars Jubilæum, og i Næstvedbladene blev der om denne Begivenhed skrevet:

„4. Dragonregiment mindedes i Mandags, at det „1. jydske nationale Rytter-Regiment", hvorfra Regimentet stammer, oprettedes. Om Morgenen musicerede Regimentets Musikkorps igennem Gaderne, hvor Flag vajede fra mange Bygninger, og om Formiddagen, da Regimentet var opstillet paa sin Samlingsplads, holdt Chefen, Oberst Busky Neergaard, en kort Tale, hvori han mindede om Dagens Betydning og udtalte Haabet om, at Regimentet i Fremtiden stedse maa gaa frem med Held og Ære. Om Aftenen var der i og ved Raadmandshaven Festspisning, og Mandskabet fik sig efter Musik af et lejet Orkester en Svingom i det grønne. "

Busky Neergaard afgik fra Regimentet i 1876. De følgende Regimentschefer har været: T. Freiesleben 1876—85, E. Tønder 1885—94, C. de Saint Aubain 1894—1903, C. C. Balle 1903—05, Th. Thomsen 1905—13, O. Moltke 1913—14, C. G. Garde-Jørgensen 1914—17 og den senere RytterGeneral H. Rørdam 1917—23. General Rørdam lever endnu i bedste Velgaaende og følger med usvækket Interesse sit gamle Vaaben. I Næstved har Generalen siden 1923 været en hyppig Gæst, bl. a. ved Ridestævner og Soldaterjubilæer. Generalen har selv været en fremragende Rytter, og senere har han som Dommer ved Ridestævner øvet en Indsats, der fortjener at nævnes. Ogsaa Landboernes Køre- og Rideforening har haft Generalens Bevaagenhed.

Medens Oberst Freiesleben var Chef for Regimentet, blev Reserveeskadronen omdannet til Linieeskadron. Det skete i 1880. Sanders Kaserne havde allerede den Gang eksisteret i 2 Aar, medens der gik 7 Aar, før Brandts Kaserne kunde tages i Brug. Den gamle Sorterups Kaserne, der blev nedlagt 1919, havde været i Brug fra 1846.

1 1881 blev de gamle, strenge Krigsartikler lempet i høj Grad.. Krumslutning, Rottingslag, Nedsættelse i de meniges 2. Klasse og den sorte Kokarde forsvandt. Det er sikkert blevet følt som en Befrielse fra gamle Tiders Tryk.