CIRKULÆRE

GARDEHUSAR 1918

 

 

735-18.

INDENRIGSMINISTERIET.

Kjøbenhavn, den 22. Marts 1918.

 

Efter at Indenrigsministeriet ved Skrivelse af 16'April 1915, ifølge Krigsministeriets derom fremsatte Ønske, havde henledet Opmærksomheden paa, at de til Rytteriet udskrevne Rekrutters Legemes­bygning gennemgaaende ikke var saaledes, som man kunde ønske det til Rytteriets Brug, er der paany af bemeldte Ministerium fremsat følgende af Generalinspektøren for Rytteriet og Hærens Lægekorps tiltraadte Ud­talelser vedrørende Udskrivningen til Rytteriet:

”Det har vist sig, at de herefter til Rytteriet udskrevne Værneplig­tige har vist Mangel paa fysisk Kraft og deraf følgende Slaphed, saaledes at den i ovennævnte Skrivelse ret stærke Fremhæven af, at Sværhed og Bredskuldrethed er uheldig, mulig kan have bevirket, at man i Bestræbelsen for ikke at faa saadannne Folk er gaaet noget for langt i modsat Retning.

De Værnepligtige, der udskrives til Rytteriet, maa saa vidt muligt ikke have nedennævnte for saadanne uheldige Legemsbygning, og hvor­for der til Illustration af denne og af den Type, som ønskes, er udført 3 Fotografitavler, hvortil 1 Sæt følger hermed.

De Værnepligtige, som udskrives til Rytteriet maa være: ikke for svære (ikke yderlig muskuløse) (Tavle II.Nr.2),

          for yderlig bredskuldrede (Tavle II Nr. 2)

 • for langlivede (Tavle III. Nr. 1).
 • kortbenede (Tavle III.Nr.1).
 • korthalsede,
 • duknakkede,
 • for hjulbenede ( kalveknæet i ringe Grad er langt at
 • foretrække for Hjulbenethed )
 • forslæbede og stive af haardt Arbejde
 •  
  • "Ryttertypen" bliver herefter den normalt byggede, velproportionerede kraftige, men slanke Mand, der er godt opskaaret uden at være langbenet.”
  • Hvilket man herved skal meddele til Efterretning og Iagttagelse ved fremtidig Udskrivning, ligesom den faste Sessionslæge i Kredsen bedes sat i Kundskab om foranstaaende Udtalelser.
  • Sluttelig skal man fremhæve at det maa paaregnes, at Behovet af Udskrivningen af 1919 - særlig til Rytteriet - vil blive væsentlig større end nor­malt.